Netwerk- en mediabeheerder

Netwerk- en mediabeheerder

29. Autumare Verzekeringen

Inleiding

Autumare Verzekeringen heeft een rijke historie, gebaseerd op de solidariteit van boeren en arbeiders. In de negentiende eeuw werkten deze mensen vaak onder armoedige omstandigheden. Tegen het einde van de eeuw groeide het besef dat samenwerking hen vooruit zou kunnen helpen. Saamhorigheid werd de drijfveer van veel activiteiten, maar ook het fundament onder diverse organisaties. Die saamhorigheid was bij boeren en arbeiders diep geworteld en gaf de aanleiding tot de oprichting van boerenstandsorganisaties.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw maakten veel tradities plaats voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. In de bank- en verzekeringswereld ontstonden grote ondernemingen. Toen een groot aantal van de kleine boeren- en arbeidersorganisaties besloten samen te gaan, ontstond Autumare Verzekeringen.

Autumare Verzekeringen is vandaag de dag een verzekeringsmaatschappij met meer dan 1250 medewerkers en biedt een breed assortiment schade-, zorg- en levensverzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven.

Situatie

De automatisering loopt bij Autumare Verzekeringen echter sterk achter. De ICT-manager van het bedrijf heeft de opdracht gekregen een onderzoek te doen naar het implementeren van een compleet nieuw netwerk. Hiervoor wordt een aantal bedrijven benaderd met de vraag dit onderzoek uit te werken.

Jullie projectgroep is tijdelijk gedetacheerd bij InfoTask bv, waar ook een aanvraag is gedaan door de ICT-manager van Autumare Verzekeringen. Er zijn wel wat vaste eisen aan het netwerk dat ontworpen moet worden, zoals:

 • Het netwerk moet ontwikkeld worden met Novell Netware 6.x als operating system op de servers.
 • Er moeten voldoende systemen opgenomen worden in het netwerk. Voor aantallen: zie bijlage Autumare Medewerkers.xls.
 • Alle werkstations moeten geschikt zijn voor het Microsoft Vista ‘business’ operating system.
 • De beheersbaarheid van het netwerk moet geregeld worden met een goed ontwikkelde eDirectory.
 • Elke afdeling heeft een afdelingsdirectory. Hiertoe heeft iedereen lees- en schrijftoegang.
 • Er is een secretarieel systeem bedacht voor de correspondentie van het bedrijf. Alle uitgaande brieven mogen alleen op het secretariaat van een briefkenmerk mogen voorzien. Alle gebruikers die een brief willen versturen, bieden een brief aan in een directory met de naam corr_aanvraag. Het secretariaat leest de brief hieruit, plaatst een kenmerk en zet de brief daarna in de directory corr_verstuurd. Het secretariaat verstuurt ook de brief. Alle gebruikers hebben lees/schrijftoegang in corr_aanvraag, maar alleen leestoegang in corr_verstuurd. Dit systeem moet in het nieuwe ontwerp geïmplementeerd worden.
 • Er mag in het netwerk geen single-point-of-failure ontstaan. De eDirectory moet over minimaal twee servers gesynchroniseerd worden.
 • Vanwege de gevoeligheid van de gegevens mogen er geen gegevens het bedrijf uit via diskettes, usb-sticks of mp3-spelers.
 • Gebruikers mogen niet zomaar eigen programma’s installeren. Elke afdeling heeft haar eigen programma’s. Alle programma’s moeten per afdeling beschikbaar komen.
 • Er moet een complete en veilige back-upstrategie ontwikkeld worden die ervoor zorgt dat er een back-uphistorie van minimaal twee weken bewaard is.

Omdat Autumare Verzekeringen zich wil richten op de Europese markt, is het personeelsbeleid erop gericht zo veel mogelijk Europeanen aan te nemen. Het gevolg hiervan is dat men alle documentatie naast het Nederlands ook in het Engels wil.

Aan jullie wordt gevraagd om:

 • een definitiestudie te maken van de systeemeisen;
 • een functioneel ontwerp te maken van het netwerk, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever, inclusief een logisch ontwerp van de nieuwe situatie;
 • een kostenberekening te maken voor de implementatie en aanschaf van alle apparatuur;
  na goedkeuring een technisch ontwerp te maken. Dit ontwerp moet ook een tabel bevatten met alle gedeelde directories, gebruikersgroepen en rechten op de directories (authenticatietabel);
 • een plan van aanpak te maken dat beschrijft wanneer en hoelang allerlei activiteiten gaan duren;
 • een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om camera’s te plaatsen in het kantoor van de verzekeringsmaatschappij. Autumare verzekeringen wil zo diefstal van gegevens en apparatuur voorkomen, maar weet niet of dit zomaar mag. De volgende vragen moeten in het rapport in ieder geval aan de orde komen:
 • Is het plaatsen van camera’s in een werkomgeving wettelijk wel toegestaan?
  • Welke regels gelden eventueel daarvoor?
  • Wat zou jij adviseren?
  • Wat zijn de kosten van een camerasysteem?

Definitiestudie

Om tot een goed netwerkontwerp te komen, moet een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor het netwerk. Ook moeten alle wensen van Autumare Verzekeringen bekeken worden op haalbaarheid. Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt. MoSCoW staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Would like to, but probably cannot have’.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf vragen stellen als:

 • Welk operatingsystem moet er op de computers geïnstalleerd worden?
 • Welke hardware is al aanwezig en welke hardware moet nog aangeschaft worden?
 • Is er voldoende bekabeling en ook van de juiste lengte?
 • Voldoet de stroomvoorziening in de ruimte?
 • Hoeveel vermogen (watt) verbruikt één configuratie eigenlijk?
 • Wat voor ADSL-verbinding moet worden aangevraagd?
 • Heeft de opdrachtgever aan alle onderdelen gedacht? Moet er niet bijvoorbeeld een antiviruspakket geïnstalleerd worden of back-upsoftware?

In dit geval moet alle apparatuur nieuw aangeschaft worden.

Kostenberekening

In de kostenberekening neem je in ieder geval alle Must-have zaken op. Verder kun je vermelden wat eventuele extra’s (Could have) kosten.

Vergeet niet om ook alle kosten voor softwarelicenties op te nemen in de kostenberekening.

Functioneel ontwerp

In het functioneel ontwerp (FO) geef je aan wat voor netwerk je gaat maken. Het FO bevat geen gedetailleerde informatie zoals het merk van de server of de partitie-indeling van de schijven.

Het FO bevat onder andere een tekening van het door jullie gekozen netwerkconcept. Je kunt dus wel vermelden dat er een NetWare-server in het netwerk zit, maar niet wat voor type processor hierin zit.

Ook geef je aan welke functionaliteit het netwerk bezit, bijvoorbeeld:

 • dat alle gebruikers als standaardprinter de centrale printer/afdelingsprinter geselecteerd krijgen;
 • dat de inlognaam voor nieuwe gebruikers de voornaam plus eerste twee letters van de achternaam is.

Let op dat je alles in het functioneel ontwerp opneemt wat je gaat doen. Als de klant hiermee akkoord is en nadien met een schrijfblok vol extra wensen komt, kun je wijzen op de afspraken uit het functioneel ontwerp. Je kunt die nieuwe wensen wel inwilligen; alleen hangt daar een meerprijs aan.

Technisch ontwerp

In het technisch ontwerp (TO) beschrijf je hoe het netwerk gerealiseerd gaat worden.

Hierin vermeld je bijvoorbeeld:

 • de gekozen DHCP-reeks;
 • de partitie-indeling van de harde schijven;
 • de gekozen policies;
 • de beveiliging van de diverse shares;
 • de naam van de Tree en Organisation/Organisational Units.

Een goed technisch ontwerp moet in principe alle technische vragen beantwoorden die opkomen bij het maken van een netwerk. Na het maken van het TO zou je je moeten afvragen: ‘Zou ik het netwerk kunnen realiseren als ik dit technisch ontwerp van iemand zou ontvangen?’

Plan van aanpak

In het plan van aanpak komt te staan hoe je het technisch ontwerp gaat uitvoeren, in welk tijdsbestek en in welke volgorde je de verschillende dingen gaat doen. Je kunt in dit geval natuurlijk niet het bedrijf een week sluiten omdat je het netwerk wilt installeren. Je zult een keuze moeten maken of je op bepaalde dagen/tijdstippen aan de uitrol gaat werken, of dat je dat misschien in een vakantieperiode van het bedrijf gaat doen. Meestal wordt het plan van aanpak in overleg met de klant gemaakt.
Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak.
In het plan van aanpak beschrijf je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

img_004

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.
Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.