Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

9. Consultancy

Inleiding

ROConsultants wenst maandelijks een online-kostenoverzicht van alle projecten, zoals hieronder is weergegeven. Maak een normalisatie en een ERD die gebaseerd zijn op deze gegevens.

rubon32-cea6e

Situatie

ROConsultants wil een webdatabase-applicatie voor het online invoeren van de projectenkosten van de consultants die bij verschillende klanten projecten uitvoeren. De consultant mag een overzicht van zijn of haar eigen projectkosten online aanvragen. De applicatiebeheerder mag een overzicht per consultant aanvragen, waarop te zien is bij hoeveel projecten een consultant betrokken is. Hij of zij mag ook een overzicht per project aanvragen, om te zien hoeveel consultants werken per project.

De website van ROConsultants moet in de volgende behoeften voorzien:

 • Er is een inlogscript met sessions voor het inloggen van de consultants.
 • Er is een inlogscript voor de applicatiebeheerder die alle rechten heeft om mutaties door te voeren.
 • Er is een welkomstpagina.
 • Een consultant mag projectkosten online invoeren.
 • Een consultant mag een overzicht van diens eigen projectkosten online aanvragen.
 • De applicatiebeheerder mag een overzicht van de projectkosten van alle consultants aanvragen.
 • De applicatiebeheerder mag een overzicht van de projectkosten van alle projecten aanvragen.
 • De welkomstpagina moet ook een link hebben naar een uitlogpagina.

Om te beginnen maak je de volgende producten:

 • een definitiestudie van de systeemeisen
 • een gegevensanalyse (normaliseren en ERD) van het te maken datamodel
 • drie UML-diagrammen (use-case, activiteit en sequence diagram)
 • een functioneel ontwerp voor de webapplicatie
 • een technisch ontwerp voor de webapplicatie
 • een plan van aanpak voor de realisatie van de webapplicatie

ROConsultants heeft ook vragen over beroepsethiek en bescherming van gegevens. Het bedrijf vraagt jou deze aspecten in je definitiestudie mee te nemen.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren.

Definitiestudie

Om een juiste oplossing te kiezen voor ROConsultants moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor de website. Er moet gekeken worden naar haalbaarheid en de gevolgen voor de werkwijze van de medewerkers.
Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt. MoSCoW staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Won’t have’.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Welk operating system is er op de computers geïnstalleerd?
 • Is er voldoende bandbreedte?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje).

In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

ROConsultants vraagt jou een advies te geven met betrekking tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het bedrijf vraagt een advies over ethiek in relatie tot deze gegevens. In je definitiestudie neem je hierover een apart hoofdstukje op.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een gegevensanalyse (normaliseren en ERD)
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • de organisatorische consequenties
 • advies met betrekking tot Wet Bescherming Persoonsgegevens en beroepsethiek
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp bevat een opsomming van alle functionaliteiten van de webapplicatie. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld volgens de MoSCoW-analyse.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen
 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Het functioneel ontwerprapport moet de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • drie UML-diagrammen (use case, activiteit en sequence diagram)
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties

Natuurlijk houd je een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp. In het technisch ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de look and feel van de beeldschermopbouw
 • de opslagstructuur voor de vast te leggen gegevens
 • de te gebruiken formules om de kosten te berekenen
 • een uitgebreide testprocedure voor de webapplicatie

De docent moet het technisch ontwerp goedkeuren.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak, waarin je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek beschrijft. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.
In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Realiseer de applicatie volgens opdracht, op basis van het technisch ontwerp. Zorg ervoor dat tijdens en na het realisatieproces de documentatie correct en volledig is. Test de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie en voer zo nodig aanpassingen door.

In je testplan geef je aan hoe en door wie je de applicatie laat testen. De test moet zo volledig zijn dat alle mogelijkheden op elke mogelijke wijze worden getest. Het is de bedoeling dat de applicatie door verschillende personen wordt getest.

Het eindrapport realisatie moet de volgende punten bevatten:

 • een werkende webapplicatie
 • documentatie voor onderhoud van de applicatie
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Testen

Wanneer de applicatie klaar is, moet zij worden getest. Dit doe je op basis van het testplan uit de vorige fase.  In het testrapport wordt een opsomming gedaan van alle uitgevoerde testen (als bijlage worden de afzonderlijke testen meegeleverd). Als uit de testen blijkt dat er (op onderdelen) aanpassingen gedaan moeten worden, dan worden deze opgenomen in het wijzigingsvoorstel.

Het testrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een samenvatting van de testresultaten
 • een wijzigingsvoorstel (indien nodig)
 • bijlage met de afzonderlijke testresultaten

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.