Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

8. Campement Kunja

Inleiding

campement-kunja (1)

Campement Kunja (zie Kunja) wil een crossmedia-uiting die bestaat uit een flyer, een promotiefilmpje en een webdatabase-applicatie waar klanten online een kamer kunnen reserveren. De klant wordt door het promotiefilmpje en/of door de flyer geattendeerd op het bestaan van het hotel. Zowel de flyer als het filmpje verwijzen naar de webapplicatie.

In de webapplicatie ziet de klant een weekoverzicht van de beschikbare kamers en kan hij zelf een kamer en datum kiezen. Verder wil Kunja voor medewerkers de mogelijkheid om wekelijks de reserveringen van kamers te checken. Omdat Campement Kunja zich richt op de internationale markt heeft het zowel gasten als personeel uit diverse landen.
Daarom vraagt het jou alle rapporten, instructies en handleidingen in zowel het Nederlands als in het Engels op te leveren. Tevens wordt van jou verwacht dat je de presentatie van het functioneel ontwerp in het Engels houdt.

Naast de webapplicatie maak je ook een storyboard voor de promotiefilm van Kunja. De promotiefilm moet exact 60 seconden duren. In de film moet minimaal 10 seconden stop-motion worden verwerkt. De promotiefilm eindigt met een verwijzing naar de webomgeving en moet kunnen worden gebruikt voor lokale tv en in de bioscoop. Natuurlijk moet er ook een versie op YouTube komen. Tevens moet er een flyer gemaakt worden die gebruikt kan worden om uit te delen op plaatsen waar veel mensen komen die geïnteresseerd zijn in ecologisch vakantie vieren.

40536377

Maak een normalisatie en een ERD die gebaseerd zijn op bovenstaande gegevens.

Situatie

Campement Kunja wil een webdatabase-applicatie voor de onlinereservering van kamers en om wekelijks een overzicht te kunnen maken van de status van alle kamers, zoals hier is weergegeven:

X = Maintenance
R = Reservation

De Kunja-webapplicatie moet in het volgende voorzien:

 • een inlogscript met sessions voor het inloggen van klanten
 • een inlogscript voor de applicatiebeheerder die alle rechten heeft om mutaties door te voeren
 • een welkomstpagina
 • de mogelijkheid dat een klant online een reservering kan maken
 • de mogelijkheid dat een klant de gegevens van zijn eigen reservering kan opvragen
 • de mogelijkheid dat een hotelmedewerker een weekoverzicht van de gasten kan aanvragen
 • een link op de welkomstpagina naar een outlogpagina

Om te beginnen maak je de volgende producten:

 • een definitiestudie van de systeemeisen
 • een gegevensanalyse (normaliseren en ERD) van het te maken datamodel
 • drie UML-diagrammen (use-case, activiteit en sequence diagram)
 • een functioneel ontwerp voor de webapplicatie
 • een technisch ontwerp voor de webapplicatie
 • een plan van aanpak voor de realisatie van de webapplicatie

Maak een planning om dit ontwerp te kunnen realiseren. Houd er rekening mee dat je zowel het ontwerp voor de webapplicatie, als het storyboard en het ontwerp voor de flyer moet maken.

Rapport informatiebehoefte

Om een juiste oplossing te kiezen voor Campement Kunja moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor de website. Er moet gekeken worden naar haalbaarheid en de gevolgen voor de werkwijze van de medewerkers.
Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt. MoSCoW staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Won’t have’. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen
 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje).

In het rapport informatiebehoefte geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport is in het Nederlands en Engels en moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp bevat een opsomming van alle functionaliteiten van de webapplicatie. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld volgens de MoSCoW-analyse.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Het functioneel ontwerprapport moet in het Nederlands en Engels worden opgeleverd en de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • een gegevensanalyse (normaliseren en ERD)
 • drie UML-diagrammen (use case, activiteit en sequence diagram)
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties
 • tekeningen/schema’s van de te ontwikkelen applicatie

Je houdt een Engelstalige presentatie waarin je je ontwerp ‘verkoopt’.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp. Het technisch ontwerprapport wordt in het Engels en in het Nederlands opgeleverd.

In het technisch ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de look and feel van de beeldschermopbouw
 • de opslagstructuur voor de vast te leggen gegevens
 • een uitgebreide testprocedure voor de webapplicatie en de database

De docent moet het technisch ontwerp goedkeuren.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Storyboard

Maak het storyboard voor de promotiefilm van Campement Kunja. Richt je op de ecologische toerist.

De promotiefilm moet aan de volgende eisen voldoen:

 • hij moet exact 60 seconden duren;
 • er moet minimaal 10 seconden stop-motion in worden verwerkt;
 • de promotiefilm eindigt met een verwijzing naar de webomgeving;
 • hij moet kunnen worden gebruikt voor lokale tv en in de bioscoop;
 • natuurlijk moet er ook een versie op YouTube komen.

Flyer

Maak een schets voor de flyer van Campement Kunja.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak.
In het plan van aanpak beschrijf je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.
In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Realisatie

Realiseer de flyer, het promotiefilmpje en de webdatabase-applicatie volgens opdracht, op basis van het ontwerp, het storyboard en het technisch ontwerp. Zorg ervoor dat tijdens en na het realisatieproces de documentatie correct en volledig is. Test de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie en voer zo nodig aanpassingen door. In je testplan geef je aan hoe en door wie je de applicatie laat testen. De test moet zo volledig zijn dat alle mogelijkheden op elke mogelijke wijze worden getest. Het is de bedoeling dat de applicatie door verschillende personen wordt getest.

Het eindrapport realisatie moet de volgende punten bevatten:

 • een werkende webapplicatie
 • documentatie voor onderhoud van de applicatie
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Testen

Wanneer de applicatie klaar is, moet zij worden getest. Dit doe je op basis van het testplan uit de vorige fase. In het testrapport wordt een opsomming gegeven van alle uitgevoerde testen (als bijlage worden de afzonderlijke testen meegeleverd). Als uit de testen blijkt dat er (op onderdelen) aanpassingen gedaan moeten worden, dan worden deze opgenomen in het wijzigingsvoorstel.

Het testrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een samenvatting van de testresultaten
 • een wijzigingsvoorstel (indien nodig)
 • bijlage met de afzonderlijke testresultaten

Presentatie

Verzorg een presentatie waarin je je plannen voor de crossmedia-uiting van Kunja laat zien. Tijdens de presentatie lever je de volgende zaken op:

 • een werkende webomgeving
 • de flyer
 • de promotiefilm

Zorg ervoor dat het een mooi geheel wordt, een echte crossmedia-uiting.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.