Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

6. Politiek

Inleiding

De gemeente waar jij woont heeft, net als veel andere gemeenten, een aantal verschillende politieke partijen. Zoals het hoort verschillen deze regelmatig van mening, maar zeker zo vaak zijn ze het over een aantal punten eens. De gemeenteraad heeft besloten dat er voor de burgers een plek moet komen waar zij inzicht krijgen in de overeenkomsten en de verschillen van de verschillende partijen. Natuurlijk zal dit een digitale omgeving worden die via internet is te bereiken.

apples v. oranges

Situatie

De gemeenteraad wil een internetomgeving (webpagina), waarvoor jij moet gaan zorgen. Hiervoor heeft de raad tijdelijk ruimte op de server ter beschikking. Om te beginnen moet jij vaststellen welke tien punten in de gemeente het belangrijkst zijn. Naast een inventarisatie van de verschillende standpunten, moet er een ontwerp komen voor de paginaopbouw. De lay-out moet natuurlijk in de stijl en de kleur van de gemeente, maar wat meer aansluiting bij de jonge kiezer is zeker welkom. De gemeenteraad heeft ook gevraagd een advies te geven over de hosting.

Als dit is goedgekeurd moet een en ander gerealiseerd worden.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren.

Definitiestudie

Jij moet zorgen voor een internetomgeving waar de inwoners van de gemeente kunnen zien hoe de politieke partijen denken over de tien belangrijkste politieke punten. Ook wil de gemeenteraad een advies over de manier waarop deze gegevens aan de bevolking beschikbaar kunnen worden gesteld.

Om de gemeenteraad op een juiste wijze te helpen moet worden vastgesteld en geïnventariseerd wat de belangrijkste punten zijn binnen de gemeente. Hiervoor krijg jij de opdracht uit te zoeken welke punten de laatste jaren in de raad aan de orde zijn geweest en hoe vaak dit is gebeurd. De punten die de meeste tijd van de raad hebben gevraagd, zouden ook de belangrijkste punten moeten zijn.

Zoek uit wat de belangrijkste punten zijn en inventariseer bij de verschillende partijen de waardering van de verschillende punten door ze een rangorde te geven (op een schaal van 1 tot 10). Met de resultaten van dit onderzoek lever je het volgende op:

 • Maak een tabel (in een spreadsheet) waarin je de tien punten verticaal uitzet en de partijen horizontaal (op elke kruising de waardering).
 • Geef de som van de waarderingen per punt.
 • Maak een grafisch overzicht (kolomdiagram) waarin je per partij laat zien hoe belangrijk die een bepaald punt vindt.
 • Maak een grafisch overzicht (kolomdiagram) waarin je per punt laat zien hoe belangrijk de verschillende partijen ze vinden.

Als je dit gedaan hebt moet worden vastgesteld wat kenmerkend is aan de huisstijl van de gemeente, zodat je die kenmerken terug kunt laten komen in de site. Op basis hiervan moet er een advies komen om de site in te richten. Dit kun je doen door het tekenen van een zogenoemde boomstructuur.

Een belangrijk onderdeel van het advies zijn het onderdeel  hosting en de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving in de lucht te houden.
In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

De standpunten van de verschillende partijen verzamel je door het schrijven van brieven en het voeren van (telefonische) gesprekken.

Het eindrapport definitiestudie moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van de tien belangrijkste items
 • een globale beschrijving van de standpunten van de verschillende partijen
 • een voorlopig advies voor de hosting
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Functioneel ontwerp

Als de gemeenteraad akkoord is, moet er een ontwerp worden gemaakt. Dit doe je natuurlijk op basis van de definitiestudie. In het functioneel ontwerp wordt een opsomming gegeven van de functionaliteiten die aanwezig moeten zijn.

De functionaliteiten moeten worden ingedeeld op basis van een zogenoemde MoSCoW-analyse, wat staat voor ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’, ‘Won’t have’. De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen
 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Het functioneel ontwerp moet de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de belangrijkste punten binnen de gemeente
 • een beschrijving van de standpunten per partij
 • een ontwerp voor de site op basis van de MoSCoW-analyse waarin:
  • een beschrijving van de elementen uit de huisstijl die terug moeten komen
  • tekeningen waarin duidelijk is aangegeven hoe de standpunten gepresenteerd gaan worden (een ontwerp van de structuur van de internetomgeving)
 • advies bij welk hosting-bedrijf de site, tegen welke kosten, kan worden gehost

Je advies presenteer je aan de opdrachtgever.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp.
In het technisch ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de beeldschermopbouw look & feel
 • de opslagstructuur voor de vast te leggen gegevens
 • een uitgebreide testprocedure voor de webapplicatie
 • een plan van aanpak

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.
De docent moet het technisch ontwerp goedkeuren.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak, waarin je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek beschrijft. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Realiseer de applicatie volgens opdracht, op basis van het technisch ontwerp. Zorg ervoor dat tijdens en na het realisatieproces de documentatie correct en volledig is. Test de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie en voer zo nodig aanpassingen door.
In je testplan geef je aan hoe en door wie je de applicatie laat testen. De test moet zo volledig zijn dat alle mogelijkheden op elke mogelijke wijze worden getest. Het is de bedoeling dat de applicatie door verschillende personen wordt getest.
Het eindrapport realisatie moet de volgende punten bevatten:

 • een werkende webapplicatie
 • documentatie voor onderhoud van de applicatie
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Testen

Wanneer de applicatie klaar is, moet zij worden getest. Dit doe je op basis van het testplan uit de vorige fase.

In het testrapport wordt een opsomming gegeven van alle uitgevoerde testen (als bijlage worden de afzonderlijke testen meegeleverd). Als uit de testen blijkt dat er (op onderdelen) aanpassingen gedaan moeten worden, dan worden deze opgenomen in het wijzigingsvoorstel.
Het testrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een samenvatting van de testresultaten
 • een wijzigingsvoorstel (indien nodig)
 • bijlage met de afzonderlijke testresultaten

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.