Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

4. Telecombedrijf

Inleiding

Tele4 is een telecombedrijf in de vaste en mobiele telefonie. Volgende maand gaat een televisiereclamecampagne van start om zo veel mogelijk klanten te werven. Tele4 gaat drie verschillende mobiele abonnementen aanbieden. Bij elk soort abonnement krijgt de klant een mobiele telefoon. De klant mag kiezen uit vier verschillende modellen. Deze aanbieding moet op de website van Tele4 komen.

shutterstock_1262440-e1359966874904

Situatie en analyseopdracht

Tele4 heeft op dit moment geen capaciteit om dit project in huis uit te voeren. Daarom is besloten om het project uit te besteden. Het telecombedrijf heeft de opdracht voor de analyse van deze site aan jouw bedrijf en aan twee andere softwarebedrijven gegeven. Het bedrijf met de beste analyse krijgt de opdracht voor het uitvoeren van het project.

Tele4 vraagt als voorbereiding uit te zoeken welke vier modellen op dit moment het meest verkocht worden. Zelf moet je onderzoek doen naar de bestverkochte modellen van dit moment.

Als je bepaald hebt welke modellen het meest verkocht zijn, moet je uitzoeken in combinatie met welke abonnementsaanbiedingen de vier best verkochte modellen te krijgen zijn. Je maakt voor elke model een overzicht met de verschillende aanbieders en de daarbij behorende prijs per maand wanneer de abonnementsperiode 1 jaar is en wanneer deze 2 jaar is.

Maak voor elk van de modellen een grafische weergave van de kosten per aanbieder. Schrijf een advies voor Tele4 over de prijs die het bedrijf moet vragen om de goedkoopste aanbieder te worden.

Jij levert op:

 • een lijstje met de tien best verkochte modellen
 • van de vier best verkochte toestellen per toestel:
  • een overzicht van de aanbiedingen
  • een berekening van de kosten bij een éénjarig contract
  • een berekening van de kosten bij een tweejarig contract
  • de grafische weergave van deze overzichten
  • advies voor de prijsstelling binnen Tele4

Als Tele4 jou de opdracht gunt heeft het bedrijf de volgende eisen voor de webomgeving:

 • Er moet een login script komen met sessions voor het inloggen en registreren van klanten in een klantenbestand.
 • Er is een welkomstpagina met een link naar een bestelformulier: de bestellingen van abonnementen worden in een platte-tekst-bestelling-bestand opgeslagen.
 • De welkomstpagina moet ook een link hebben naar een overzicht van de mogelijke abonnementen.
 • De welkomstpagina moet ook een link hebben naar een outlogpagina.
 • Na het aanvragen van een abonnement krijgt de klant automatisch een activeringscode via zijn e-mailadres. De klant moet dan weer inloggen om zijn abonnement te activeren. Als het abonnement geactiveerd is, wordt er automatisch een order via een e-mail naar de bestelafdeling verstuurd.

Om te beginnen maak je de volgende producten:

 • een definitiestudie van de systeemeisen
 • een functioneel ontwerp voor de webapplicatie
 • een technisch ontwerp voor de webapplicatie

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren, inclusief plan van aanpak, realisatie en testen.

Definitiestudie

Om een juiste oplossing te kiezen voor Tele4 moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor de website. Er moet gekeken worden naar haalbaarheid en de gevolgen voor de werkwijze van de medewerkers. Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt, wat staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Won’t have’.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Welk operating system is er op de computers geïnstalleerd?
 • Is er voldoende bandbreedte?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje). In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp bevat een opsomming van alle functionaliteiten van de webapplicatie. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld op basis van de MoSCoW-analyse.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-methode wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de Must haves in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.
M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen

Het functioneel-ontwerprapport moet de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties
 • tekeningen/schema’s van de te ontwikkelen applicatie

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp. In het technisch-ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de look and feel van de beeldschermopbouw
 • de opslagstructuur voor de vast te leggen gegevens
 • een uitgebreide testprocedure voor de webapplicatie

De docent moet het technisch ontwerp goedkeuren.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak. In het plan van aanpak beschrijf je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd.

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit. Zie onderstaand voorbeeld.table_v2

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Realiseer de applicatie volgens opdracht op basis van het technisch ontwerp. Zorg ervoor dat tijdens en na het realisatieproces de documentatie correct en volledig is. Test de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie en voer zo nodig aanpassingen door.
In je testplan geef je aan hoe en door wie je de applicatie laat testen. De test moet zo volledig zijn dat alle mogelijkheden op elke mogelijke wijze worden getest. Het is de bedoeling dat de applicatie door verschillende personen wordt getest.

Het eindrapport realisatie moet de volgende punten bevatten:

 • een werkende webapplicatie
 • documentatie voor onderhoud van de applicatie
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Testen

Wanneer de applicatie klaar is, moet deze worden getest. Dit doe je op basis van het testplan uit de vorige fase.

testing

In het testrapport wordt een opsomming gedaan van alle uitgevoerde testen (als bijlage worden de afzonderlijke testen meegeleverd). Als uit de testen blijkt dat er (op onderdelen) aanpassingen gedaan moeten worden, dan worden deze opgenomen in het wijzigingsvoorstel.

Het testrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een samenvatting van de testresultaten
 • een wijzigingsvoorstel (indien nodig)
 • bijlage met de afzonderlijke testresultaten

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.