Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

25. EuroAtlas sms

Inleiding

EurAtlas BV is een multimediabedrijf dat wireless web services ontwikkelt. EurAtlas wil een sms-applicatie ontwikkelen voor mobiele klanten. Met deze applicatie kunnen de klanten vanuit hun mobiele telefoon notification services ontvangen die gebaseerd zijn op hun eigen profiel.web_services_soap_rest_reliable_messaging_push_notification_i259800x500_5_2

Situatie

EurAtlas wil een sms-applicatie voor mobiele klanten. De applicatie is een website voor mobiele telefoons met een notification web service. De mobiele klant kan vanuit zijn mobiele telefoon notification services ontvangen over de volgende onderwerpen:

 • winkelen
 • verkeer
 • weer
 • vakanties

De kern van dit project is om een goed profiel van een klant te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld, een klant die regelmatig in een bepaalde winkel boodschappen doet kan zijn profiel aanpassen, zodat hij speciale aanbiedingen ontvangt. Ook kan een klant verkeersinformatie van zijn dagelijkse route in het spitsuur ontvangen.

Om te beginnen neem je de volgende stappen:

 • Maak een definitiestudie van de systeemeisen.
 • Maak een functioneel ontwerp voor de applicatie.
 • Ontwikkel drie UML-diagrammen (use case, activity en sequence diagram).
 • Maak een technisch ontwerp voor de applicatie.
 • Schrijf een plan van aanpak voor de realisatie

Maak een planning om dit project uit te voeren.

Definitiestudie

Om een juiste oplossing te kiezen voor EurAtlas moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor de sms-applicatie. Er moet gekeken worden naar haalbaarheid en de gevolgen voor de werkwijze van de medewerkers.
Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt, wat staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Won’t have’.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf vragen stellen zoals:

 • Welk operating system is er op de computers geïnstalleerd?
 • Is er voldoende bandbreedte?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje).
In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must have) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport wordt in het Nederlands en in het Engels opgeleverd en moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp bevat een opsomming van alle functionaliteiten van de sms-applicatie. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld volgens de MoSCoW-analyse.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Het functioneel ontwerprapport moet in het Nederlands en het Engels worden opgeleverd en de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • drie UML-diagrammen (use case, activity en sequence diagram)
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties
 • tekeningen/schema’s van de te ontwikkelen applicatie

Je houdt een Engelstalige presentatie waarin je je ontwerp ‘verkoopt’.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp. In het technisch ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de look and feel van de beeldschermopbouw
 • de opslagstructuur voor de vast te leggen gegevens
 • een uitgebreide testprocedure voor de sms-applicatie

De docent moet het technisch ontwerp goedkeuren.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak, waarin je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek beschrijft. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd.04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Realiseer de applicatie volgens opdracht, op basis van het technisch ontwerp. Zorg ervoor dat tijdens en na het realisatieproces de documentatie correct en volledig is. Test de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie en voer zo nodig aanpassingen door.

In je testplan geef je aan hoe en door wie je de applicatie laat testen. De test moet zo volledig zijn dat alle mogelijkheden op elke mogelijke wijze worden getest. Het is de bedoeling dat de applicatie door verschillende personen wordt getest.

Het eindrapport realisatie moet de volgende punten bevatten:

 • een werkende webapplicatie
 • documentatie voor onderhoud van de applicatie
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Testen

Wanneer de applicatie klaar is, moet deze worden getest. Dit doe je op basis van het testplan uit de vorige fase.

In het testrapport wordt een opsomming gegeven van alle uitgevoerde testen (als bijlage worden de afzonderlijke testen meegeleverd). Als uit de testen blijkt dat er (op onderdelen) aanpassingen gedaan moeten worden, dan worden deze opgenomen in het wijzigingsvoorstel.

Het testrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een samenvatting van de testresultaten
 • een wijzigingsvoorstel (indien nodig)
 • bijlage met de afzonderlijke testresultaten