Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

24. Houten Festival

Inleiding

Nederland is een echt festivalland, denk aan Oerol, Lowlands, Parkpop en Pinkpop. En dit zijn maar een paar voorbeelden. De talloze kleine festivals worden vaak als bijzonder (leuk) ervaren. Een zandvlakte of een grasveld, een bierpomp, wat artiesten en je maakt al snel een goed festival. Het Houten Festival is een nieuw initiatief en wil flink aan de weg timmeren. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal is een geschikt weiland om in mei een festival te houden. Welke bands komen is nog niet duidelijk maar dat het een mix wordt van verschillende stijlen en gerenommeerde en beginnende bands is zeker.

Beach Summer Music Concert Outdoors Recreational Pursuit Concept

Situatie

Aan jouw groep wordt gevraagd een cross-media-uiting te realiseren om het festival te promoten en de kaartverkoop te regelen. Minimaal moet er worden voorzien in één promotiefilmpje van 30 seconden en één van 60 seconden, een flyer en een webomgeving. Hierbij zijn kernbegrippen: mix van gerenommeerde bands en beginnende bands, Houten Festival aan het kanaal, verschillende stijlen, meer dan muziek alleen.

Houten Festival wil met twee podia werken op de locatie: 52.015431,5.152109, een weiland tussen de Veerwagenweg, De Dede en de Rondweg bij Houten. Aan jou wordt gevraagd op de poster ook een plattegrond te zetten waarop de plaats van de twee podia, de toiletvoorziening, de entree en niet te vergeten de vier bierpompen staan. Je moet zelf een optimale indeling maken.

Omdat nog niet duidelijk is wie er op het festival gaan komen moet er een storyboard voor een promotiefilmpje worden gemaakt zonder dat er bands of artiesten worden genoemd. Groot voordeel hiervan is dat de filmpjes elk jaar opnieuw zijn te gebruiken.

Voor de flyer moet een schets worden gemaakt. De organisatie is voornemens de flyer via de lokale folderverspreider huis aan huis te laten bezorgen. In je ontwerp probeer je hier rekening mee te houden.

De website biedt naast informatie (ook de filmpjes komen op de site) ook de mogelijkheid om online te boeken.

Om te beginnen neem je voor de webomgeving de volgende stappen:

 • Maak een rapport informatiebehoefte van de systeemeisen.
 • Maak een functioneel ontwerp voor de webapplicatie.
 • Ontwikkel een technisch ontwerp voor de webapplicatie.
 • Schrijf een plan van aanpak voor de realisatie.

Maak een planning om dit hele project uit te voeren, dus inclusief de website, het ontwerp van de flyers en het storyboard van de promotiefilms.

Rapport informatiebehoefte

Om een juiste oplossing te kiezen voor Houten Festival, moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor de website. Er moet gekeken worden naar haalbaarheid en de gevolgen voor de werkwijze van de medewerkers.

Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt, wat staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Won’t have’.

In dit rapport informatiebehoefte geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp bevat een opsomming van alle functionaliteiten van de webapplicatie. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld volgens de MoSCoW-analyse.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt.

Het functioneel ontwerprapport moet de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • drie UML-diagrammen (use case, activity en sequence diagram)
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties
 • tekeningen/schema’s van de te ontwikkelen applicatie

Je houdt een presentatie waarin je je cross-media-uiting ‘verkoopt’.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp. In het technisch ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de look and feel van de beeldschermopbouw
 • een uitgebreide testprocedure voor de webapplicatie

De docent moet het technisch ontwerp goedkeuren.

Storyboard

Maak een storyboard voor elk van de promotiefilms. De korte versie is een samenvatting van de 60-seconden-versie.

 • Er moet een storyboard voor een promotiefilmpje worden gemaakt zonder dat er bands of artiesten worden genoemd.
 • Het gaat om een promotiefilmpje van 30 seconden en een filmpje van 60 seconden.
 • Thema moet zijn beginnende bands, Houten Festival aan het kanaal, verschillende stijlen, meer dan muziek alleen en betaalbaar.
 • Beide films moeten verwijzen naar de webomgeving.

Flyer

Maak een ontwerp (ruwe schets) voor de flyer waarbij de volgende zaken belangrijk zijn:

 • De flyer moet huis-aan-huis verspreid kunnen worden.
 • De flyer heeft een duidelijke verwijzing naar de website.
 • Kleur en stijl komen overeen met die van de website.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak, waarin je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek beschrijft. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd.04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Realiseer de cross-media-uiting volgens opdracht, op basis van het ontwerp, het storyboard en het technisch ontwerp. Zorg ervoor dat tijdens en na het realisatieproces de documentatie correct en volledig is. Test de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie en voer zo nodig aanpassingen door. In je testplan geef je aan hoe en door wie je de applicatie laat testen. De test moet zo volledig zijn dat alle mogelijkheden op elke mogelijke wijze worden getest. Het is de bedoeling dat de applicatie door verschillende personen wordt getest.

De eindoplevering van de fase realisatie moet de volgende onderdelen bevatten:

 • een flyer
 • twee promotiefilmpjes
 • een werkende webapplicatie
 • documentatie voor onderhoud van de applicatie
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Testen

Wanneer de applicatie klaar is, moet deze worden getest. Dit doe je op basis van het testplan uit de vorige fase. In het testrapport wordt een opsomming gegeven van alle uitgevoerde testen (als bijlage worden de afzonderlijke testen meegeleverd). Als uit de testen blijkt dat er (op onderdelen) aanpassingen gedaan moeten worden, dan worden deze opgenomen in het wijzigingsvoorstel.

Het testrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een samenvatting van de testresultaten
 • een wijzigingsvoorstel (indien nodig)
 • bijlage met de afzonderlijke testresultaten