Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

23. Kinderplaats

Inleiding

Welzijnsstichting Kinderplaats is een stichting waar dagopvang wordt geregeld voor kinderen in achterstandssituaties. De stichting is over de stad verspreid waarbij de nadruk natuurlijk ligt op de achterstandswijken. De stichting heeft twintig beroepskrachten in dienst en draait verder op vrijwilligers. Naast allerlei sport- en spelactiviteiten wordt er ook huiswerkbegeleiding gegeven en is er op elke vestiging een internetfaciliteit voor de kinderen.

fc97dbb1d7d24a2dcd3c2032459a9af9

Situatie

De stichting heeft over de stad twaalf vestigingen en op elke vestiging staan tientallen pc’s. Het probleem waar men tegenaan loopt, is dat elke locatie een medewerker heeft die ter plaatse het netwerk en de pc’s moet onderhouden. Deze medewerkers ontbreekt het aan kennis en inzicht om dit goed te doen. De laatste tijd vallen veel pc’s uit en na controle blijkt dat het onder andere komt door virussen. Daarnaast hebben gebruikers veel last van spam, pop-ups en reclamebanners. Ook blijkt dat de bezoekers vaak ongewenste websites bezoeken. Of er al sprake is van hackers, crackers en scriptkiddies, wie zal het weten?

Tussen de vestigingen worden regelmatig bestanden uitgewisseld door medewerkers. Soms zijn het notulen, dan weer een nieuwe richtlijn van het ministerie, dan weer foto’s van activiteiten op een vestiging. Soms gaat het om grote bestanden en het zou prettig zijn als er een standaard werd gekozen voor gegevenscompressie. Nu wordt er een willekeurige methode gebruikt of helemaal geen compressie.

Aan jou de volgende opdracht:

 • Zoek uit welke software nodig is om maximale bescherming en gebruikszekerheid te realiseren voor de pc’s.
 • Richt één pc volgens het inrichtingsplan in.
 • Maak een acceptatietest en verzorg een college over beveiligingsproblematiek. De volgende onderdelen moeten daarbij aan de orde komen, alle vanuit de vragen: wat is het, hoe werkt het, welke schade richt het aan en hoe kan ik voorkomen dat ik er in de toekomst nog last van heb:
  • virussen (soorten als macrovirus, bootsectorvirus, polymorfvirus)
  • hackers, crackers en scriptkiddies
  • ongewenste websites
  • spam, pop-ups en reclamebanners
  • cookies, spyware
 • Geef een beargumenteerd advies voor een vorm van gegevenscompressie.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren

Definitiestudie

Om Welzijnsstichting Kinderplaats op een juiste wijze te helpen, moet worden vastgesteld en geïnventariseerd wat er allemaal nodig is om een veilige gebruikers/internetomgeving te realiseren. Op basis hiervan moet er een advies komen. In dit advies moet staan of de wens realistisch is en wat erbij komt kijken deze te realiseren. Een paar voorbeelden van vragen die daarbij gesteld kunnen worden:

 • Welke minimumeisen stellen we aan het gebruik van de systemen?
 • Welke eisen moeten we stellen aan de beheerders?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de kosten die gemaakt moeten worden om een veilige internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje).

In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must have) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van de minimumeisen voor het gebruik
 • een globale beschrijving van welke software er beschikbaar moet/kan zijn
 • een globale beschrijving van het beleid voor het afschermen van sites
 • de organisatorische consequenties voor de beheerders
 • een globale kosten-batenanalyse voor elk van de beschikbare oplossingen
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan en zo ja met welke oplossing

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Implementatieplan

Als Welzijnsstichting Kinderplaats akkoord is, moet er een implementatieplan worden gemaakt voor de gekozen oplossing. Dit doe je natuurlijk op basis van de definitiestudie.

Het implementatieplan moet de volgende punten bevatten:

 • een plan van aanpak
 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • een beschrijving van aan te schaffen (antivirus)software
 • een beschrijving van het beleid voor het afschermen van sites
 • de organisatorische consequenties voor de beheerders
 • de consequenties voor de gebruikers
 • een acceptatietest voor gebruik binnen de stichting
 • een acceptatietest voor de beheerders binnen de stichting

Het implementatieplan presenteer je aan de opdrachtgever, Welzijnsstichting Kinderplaats.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak, waarin je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek beschrijft. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Implementatie

Lang niet alle beheerders zullen evenveel kennis hebben op het gebied van bescherming van computersystemen tegen virussen. Daarom moet er een korte maar duidelijke instructie worden verzorgd voor deze groep. Ook zullen lang niet alle beheerders weten wat wel en wat niet is toegestaan volgens het nieuwe beveiligingsbeleid, ook hierin moet worden voorzien.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • de gebruikersinstructie
 • de taakomschrijvingen ten behoeve van de beheerders
 • een mondelinge instructie bij oplevering aan de beheerders van Welzijnsstichting Kinderplaats

Houd het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Rapportage implementatie

Lang niet alle gebruikers en beheerders zullen even enthousiast zijn over het feit dat er een en ander gaat veranderen. Daarom moet er een acceptatietest worden uitgevoerd voor deze groepen.

 • een rapportage acceptatietest voor gebruik binnen de stichting
 • een rapportage voor de beheerders binnen de stichting