Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

22. Consumptieve Technieken

Inleiding

De opleiding Consumptieve Technieken heeft als vast onderdeel onderzoek doen naar gezonde voeding en gezond leven. Studenten leren uit dat onderzoek dat voeding niet iets vanzelfsprekends is. De opleiding Consumptieve Technieken heeft daarnaast als vast onderdeel een smaakonderzoek. Studenten leren hieruit onder andere dat smaak subjectief is.

image-2227430

Situatie

De opleiding heeft al jaren deze onderdelen en deed eigenlijk niets met de uitkomsten van de onderzoeken. Nu willen studenten de uitkomsten van het smaakonderzoek via het web publiceren, zodat anderen kunnen delen in hun ervaring. Daarnaast wensen ze een webomgeving gericht op kinderen.
De opleiding is blij met het initiatief van de studenten en wil twee onderdelen laten uitwerken, iets dat jij samen met een ander ontwikkelteam gaat doen. Het resultaat van beide teams moet naadloos op elkaar aansluiten op alle onderdelen.

Definitiestudie

Team 1
Op dit moment zijn er twee documenten (bijlage 1 en bijlage 2) waarmee een mooie omgeving moet worden gemaakt. Deze omgeving moet zo worden opgezet dat er eenvoudig aanpassingen aan te maken zijn. De doelgroep van de webomgeving zijn kinderen van 8 tot 15 jaar. Voor de lay-out heeft dit dan ook gevolgen. Deze moet volledig afgestemd zijn op deze doelgroep. Het zou niet misstaan als er plaatjes en wellicht animaties worden gebruikt. Zeker het onderdeel BMI moet op een aansprekende manier worden verwerkt. Er moet een interactief element in de site zitten waar de kinderen hun kennis op gebied van gezonde voeding op een speelse manier kunnen testen.

Team 2
De opleiding doet al jarenlang onderzoek naar verschillende levensmiddelen en deed eigenlijk niets met de uitkomsten. Nu heeft een journaliste van een plaatselijke krant gevraagd of zij de resultaten uit de onderzoeken mag gebruiken voor artikelen in de krant. Op zich lijkt daar niet zoveel op tegen, maar het stelt wel extra eisen aan de manier waarop het onderzoek wordt gedaan en de manier waarop de gegevens worden verwerkt.
Op dit moment wordt het onderzoek nog gedaan aan de hand van enquêteformulieren. De testpersoon schrijft zijn gegevens op en krijgt vervolgens een serie producten te proeven. Deze persoon moet dan een cijfer van 1 tot 5 geven op een serie vragen over het product. Studenten verzamelen de gegevens, rekenen het gemiddelde uit en werken dit uit.
In bijlage 3 vind je informatie over smaak die in de website moet worden opgenomen. Daarnaast moet er een mogelijkheid zijn om webbased enquêtes af te nemen. Op basis van de gemiddelden wordt dan een overzicht gemaakt.

Opdracht aan beide teams
Aan jullie wordt gevraagd om met je team, in nauw overleg met het andere team een applicatie te ontwerpen.

Om te beginnen neem je de volgende stappen:

 • Maak een definitiestudie van de systeemeisen.
 • Maak een functioneel ontwerp voor de applicatie.
 • Ontwikkel drie UML-diagrammen (use case, activity en sequence diagram).
 • Maak een technisch ontwerp voor de applicatie.
 • Schrijf een plan van aanpak voor de realisatie.

Maak een planning om dit project uit te voeren.

Definitiestudie

Het zou zo moeten zijn dat de website vrij te benaderen is voor iedereen. Maar studenten van de opleiding Consumptieve Technieken moeten een account kunnen krijgen om de content aan te passen. Omdat studenten komen en gaan moet dit eenvoudig zijn en moeten er duidelijke instructies zijn.

Om een juiste oplossing te kiezen voor de opleiding Consumptieve Technieken moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor de website. Er moet gekeken worden naar haalbaarheid en de gevolgen hiervan voor de werkwijze van de medewerkers en studenten. Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt, wat staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Won’t have’.
Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf vragen stellen zoals:

 • Welk operating system is er op de computers geïnstalleerd?
 • Is er voldoende bandbreedte?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje).

In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must have) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp bevat een opsomming van alle functionaliteiten van de applicatie. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld volgens de MoSCoW-analyse.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.
M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen

Het functioneel ontwerprapport moet de volgende punten bevatten:

 • en beschrijving van de gekozen oplossing
 • drie UML-diagrammen (use case, activity en sequence diagram)
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties
 • tekeningen/schema’s van de te ontwikkelen applicatie

Je let erop dat het functioneel ontwerp van beide groepen is. Aan het einde komt er één applicatie die consistent is.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp. In het technisch ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de look and feel van de beeldschermopbouw
 • de opslagstructuur voor de vast te leggen gegevens
 • een uitgebreide testprocedure voor de applicatie

De docent moet het technisch ontwerp goedkeuren.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak, waarin je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek beschrijft. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Realiseer de applicatie volgens opdracht, op basis van het technisch ontwerp. Zorg ervoor dat tijdens en na het realisatieproces de documentatie correct en volledig is. Test de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie en voer zo nodig aanpassingen door.

In je testplan geef je aan hoe en door wie je de applicatie laat testen. De test moet zo volledig zijn dat alle mogelijkheden op elke mogelijke wijze worden getest. Het is de bedoeling dat de applicatie door verschillende personen wordt getest.

Het eindrapport realisatie moet de volgende punten bevatten:

 • een werkende webapplicatie bestaande uit twee modules die naadloos op elkaar aansluiten
 • documentatie voor onderhoud van de applicatie
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Testen

Wanneer de applicatie klaar is, moet deze worden getest. Dit doe je op basis van het testplan uit de vorige fase.

In het testrapport wordt een opsomming gegeven van alle uitgevoerde testen (als bijlage worden de afzonderlijke testen meegeleverd). Als uit de testen blijkt dat er (op onderdelen) aanpassingen gedaan moeten worden, dan worden deze opgenomen in het wijzigingsvoorstel.

Het testrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een samenvatting van de testresultaten
 • een wijzigingsvoorstel (indien nodig)
 • bijlage met afzonderlijke testresultaten

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.