Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

2. Gemeenteloket

Inleiding

Bij het gemeenteloket kun je informatie opzoeken, afspraken maken, producten aanvragen en (aanvraag)formulieren downloaden. Bijvoorbeeld, je wilt een boom kappen en weet niet of hiervoor een vergunning nodig is. Of je wilt een paspoort aanvragen en weet niet precies wat je moet meenemen. Voor sommige producten en diensten kun je een afspraak maken of het product aanvragen via internet.

Het idee voor het loket is ontstaan na klachten over machtsmisbruik door ambtenaren. Sommige mensen hadden het idee dat de ambtenaren hun positie misbruikten om aanvragen op oneigenlijke gronden af te wijzen. Het is nooit bewezen dat dat daadwerkelijk gebeurde, maar sommige beslissingen waren aantoonbaar dubieus. Om de ambtenaren bewust te maken van hun positie, moet er een voorlichtingsstuk komen over rollen en macht. De bedoeling is dat ambtenaren zich realiseren dat zij in hun rol een bepaalde macht hebben en dat klanten dit soms als storend ervaren. Het stuk blijft intern en wordt op papier uitgereikt aan de ambtenaren. Het is niet de bedoeling dat dit onderdeel wordt van het loket.

loket

Situatie

De heer Pols is hoofd automatisering van de gemeente. Hij is op zoek naar uitvoerders voor het maken en onderhouden van een digitaal gemeenteloket. Jij bent beginnend applicatieontwikkelaar en wilt deze opdracht verwerven. Schrijf een brief aan de heer Pols met argumenten voor het verkrijgen van deze opdracht. Geef bijvoorbeeld je cv, portfolio, referenties en ervaring en probeer de heer Pols te overtuigen van je bekwaamheid om deze opdracht succesvol uit te voeren.

Het loket moet in de volgende behoeften voorzien:

 • afspraken maken
 • aanvraagformulier voor een kapvergunning
 • informatie over de volgende diensten:
  • uittreksel bevolkingsregister
  • paspoort aanvragen/verlengen
 • kapvergunning aanvragen
 • een toerismepagina in het Engels

Als de heer Pols akkoord is, neem je de volgende stappen. Je maakt:

 • een definitiestudie van de systeemeisen;
 • een functioneel ontwerp voor de webapplicatie;
 • een technisch ontwerp voor de webapplicatie.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren, inclusief realisatie en testen.

(zie voor uitleg van de verschillende fasen het boek Applicatie en mediaontwikkelaar)

(zie voor het maken van de website Frontend programmeren, incl. mobiele applicaties)

Definitiestudie

Om een juiste oplossing te kiezen voor de gemeente moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor het digitale loket. Er moet gekeken worden naar haalbaarheid en de gevolgen hiervan voor de werkwijze van de medewerkers van de gemeente. Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt. MoSCoW staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Would like to, but probably cannot have’ of ook wel ‘Won’t have’.

M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen

Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Welk operating system is er op de computers geïnstalleerd?
 • Is er voldoende bandbreedte?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje). In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

Het loket moet aan de volgende eisen voldoen:

 • afspraken maken
 • aanvraagformulier voor een kapvergunning
 • informatie over de volgende diensten:
  • uittreksel bevolkingsregister
  • paspoort aanvragen/verlengen
 • kapvergunning aanvragen
 • een toerismepagina in het Engels

De gegevens moeten online kunnen worden ingevoerd om later door medewerkers van de gemeente te kunnen worden behandeld.
Er moet informatie worden verstrekt over rollen en macht.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Naast het eindrapport wordt in deze fase een stuk opgeleverd over rollen en macht.
Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp bevat een opsomming van alle functionaliteiten van het netwerk. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld op basis van de MoSCoW-analyse.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Het functioneel-ontwerprapport moet de volgende punten bevatten:

 • een MoSCoW-analyse
 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties
 • tekeningen/schema’s van de te ontwikkelen applicatie

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp.
In het technisch-ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de look and feel van de beeldschermopbouw
 • de opslagstructuur voor de vast te leggen gegevens
 • een uitgebreide testprocedure voor de webapplicatie

ap2i3

Realisatie

Realiseer de applicatie volgens opdracht op basis van het technisch ontwerp. Zorg ervoor dat tijdens en na het realisatieproces de documentatie correct en volledig is. Test de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie en voer zo nodig aanpassingen door.
In je testplan geef je aan hoe en door wie je de applicatie laat testen. De test moet zo volledig zijn dat alle mogelijkheden op elke mogelijke wijze worden getest. Het is de bedoeling dat de applicatie door verschillende personen wordt getest.

Het eindrapport realisatie moet de volgende punten bevatten:

 • een werkende webapplicatie
 • documentatie voor onderhoud van de applicatie
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Testen

Wanneer de applicatie klaar is, moet deze worden getest. Dit doe je op basis van het testplan uit de vorige fase.
In het testrapport geef je een opsomming van alle uitgevoerde testen (als bijlage worden de afzonderlijke testen meegeleverd). Als uit de testen blijkt dat er (op onderdelen) aanpassingen gedaan moeten worden, dan neem je deze op in het wijzigingsvoorstel.

Het testrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een samenvatting van de testresultaten
 • een wijzigingsvoorstel (indien nodig)
 • bijlage met de afzonderlijke testresultaten

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.