Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

19. Insurance directly

Inleiding

Phil is directeur van Insurance directly, een verzekeringsbedrijf dat zich wil gaan richten op onlineverkoop van verzekeringen. Phil is van Engelse komaf en denkt groter dan Nederland alleen. Maar eerst heeft hij jouw advies nodig of hij voor zijn e-mail moet overstappen op Thunderbird en wellicht ook Firefox.

InsuranceOnline

 

Situatie

De informatie van Insurance directly over de producten wordt op de site gepubliceerd. Als een klant een offerte wil, wordt deze aanvraag verder via de e-mail afgehandeld. In een vakblad las Phil het volgende artikel (bijlage 1).

Nu overweegt hij om voor de e-mail over te stappen naar Thunderbird en wellicht ook Firefox. Daarvoor heeft hij jou in dienst genomen, want hij beseft dat zomaar installeren allerlei problemen met zich mee kan brengen. Phil wil graag een zo veilig mogelijke omgeving en daarbij kan Thunderbird helpen. Hij heeft jou de opdracht gegeven om een implementatie te verzorgen.

De vraag aan jou is:

 • Zoek uit wat er nodig is om de implementatie van Thunderbird en Firefox te realiseren.
 • Maak een implementatieplan.
 • Richt een pc in om te testen.
 • Maak een acceptatietest en verzorg een college over het gebruik.
 • Evalueer de bevindingen.
 • Verwerk de bevindingen.

Omdat Phil en zijn medewerkers het Nederlands maar beperkt beheersen, wil Phil dat alles in de Engelse taal wordt opgeleverd.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren.

Definitiestudie

Om de implementatie goed te laten verlopen moet geïnventariseerd worden wat minimaal nodig is om Thunderbird en Firefox te kunnen gebruiken. Op basis hiervan moet er een advies komen. In dit advies moet staan wat er nodig is om de implementatie succesvol te laten verlopen. Een paar voorbeelden van vragen die daarbij gesteld kunnen worden:

 • Wat is er nodig om Thunderbird en Firefox succesvol te implementeren?
 • Wat moet er aan de beheerders worden aangeboden aan manuals en training?

In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om de implementatie succesvol te laten verlopen.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van wat er nodig is om Thunderbird en Firefox succesvol te implementeren;
 • de organisatorische consequenties voor de beheerder;
 • een globale kosten-batenanalyse voor elk van de beschikbare oplossingen;
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan met een specifieke oplossing.

Al deze onderdelen moeten in het Engels worden opgeleverd.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Implementatieplan

Als Insurance directly akkoord is, moet er een implementatieplan worden gemaakt voor de gekozen oplossing. Dit doe je op basis van de definitiestudie. Het wordt natuurlijk volledig in het Engels opgeleverd.

Het implementatieplan moet de volgende punten bevatten:

 • een plan van aanpak
 • een beschrijving van aan te schaffen software
 • de organisatorische consequenties voor de beheerder
 • een acceptatietest voor gebruik binnen Insurance directly

Het implementatieplan presenteer je aan de opdrachtgever, Phil, directeur van Insurance directly.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak.
In het plan van aanpak beschrijf je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak, waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Implementatie

Thunderbird en Firefox moeten op de proefopstelling worden geïnstalleerd.
Verder moet er een korte, duidelijke Engelstalige instructie worden verzorgd voor de beheerder.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • een werkende omgeving met Thunderbird en Firefox
 • een Engelstalige schriftelijke instructie voor de beheerder
 • een Engelstalige mondelinge instructie voor de beheerder

Houd het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Implementatierapport

Het is belangrijk een overzichtelijke en eenduidige rapportage te maken van de implementatie. Een belangrijk onderdeel hierin is de acceptatietest. Op basis hiervan kunnen dan additionele wijzigingen worden voorgesteld.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • een rapportage acceptatietest voor de beheerders
 • eventuele wijzigingsvoorstellen

Ook deze producten worden in het Engels opgeleverd.