Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

10. Stardust Hotel

Inleiding

Stardust Hotel (zie Bijlage 1) wil een webdatabase-applicatie waar klanten online zelf een kamer kunnen reserveren. De klant ziet een weekoverzicht van de beschikbare kamers en kan zelf een kamer en datum kiezen. Verder wil Stardust voor hotelmedewerkers de mogelijkheid om wekelijks de reserveringen van kamers te checken. Omdat Stardust Hotel zich richt op de internationale markt heeft het zowel gasten als personeel uit diverse landen. Daarom vraagt het jou alle rapporten, instructies en handleidingen in zowel het Nederlands als in het Engels op te leveren. Tevens wordt van jou verwacht dat je de presentatie van het functioneel ontwerp in het Engels houdt.

The Stardust Hotel Las Vegas, Nevada This newest Las Vegas and the world's largest resort hotel covers some 40 acres of gardens and architectural splendor and was designed to meet the visitors every need and com- fort. Every new concept and architectural device has been incorporated into the construction and decor of this fabulous 1065 room showplace of the West.

Maak een normalisatie en een ERD die gebaseerd zijn op bovenstaande gegevens.

Situatie

Stardust Hotel wil een webdatabase-applicatie voor de onlinereservering van kamers en om wekelijks een overzicht te kunnen maken van de status van alle kamers, zoals hier is weergegeven:

X = Maintenance
R = Reservation

De Stardust-webapplicatie moet in de volgende behoeften voorzien:

 • Er is een inlogscript met sessions voor het inloggen van klanten.
 • Er is een inlogscript voor de applicatiebeheerder die alle rechten heeft om mutaties door te voeren.
 • Er is een welkomstpagina.
 • Een klant kan online een reservering maken.
 • Een klant kan de gegevens van zijn of haar eigen reservering opvragen.
 • Een hotelmedewerker mag een weekoverzicht van de gasten aanvragen.
 • De welkomstpagina moet ook een link hebben naar een uitlogpagina.

Om te beginnen maak je de volgende producten:

 • een definitiestudie van de systeemeisen
 • een gegevensanalyse (normaliseren en ERD) van het te maken datamodel
 • drie UML-diagrammen (use case, activiteit en sequence diagram)
 • een functioneel ontwerp voor de webapplicatie
 • een technisch ontwerp voor de webapplicatie
 • een plan van aanpak voor de realisatie van de webapplicatie

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren.

Definitiestudie

Om een juiste oplossing te kiezen voor Stardust Hotel moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor de website. Er moet gekeken worden naar de haalbaarheid en de gevolgen voor de werkwijze van de medewerkers. Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt, wat staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Won’t have’.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Welk operating system is er op de computers geïnstalleerd?
 • Is er voldoende bandbreedte?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje).

In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must have) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport is in het Nederlands en Engels en moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een gegevensanalyse (normaliseren en ERD)
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp bevat een opsomming van alle functionaliteiten van de webapplicatie. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld volgens de MoSCoW-analyse.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden ze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen
 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Het functioneel ontwerprapport moet in het Nederlands en Engels worden opgeleverd en de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • drie UML-diagrammen (use case, activiteit en sequence diagram)
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties
 • tekeningen/schema’s van de te ontwikkelen applicatie

Je houdt een Engelstalige presentatie waarin je je ontwerp ‘verkoopt’.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp. Dit rapport wordt in het Engels en in het Nederlands opgeleverd.

In het technisch ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de look and feel van de beeldschermopbouw
 • de opslagstructuur voor de vast te leggen gegevens
 • een uitgebreide testprocedure voor de webapplicatie en de database

De docent moet het technisch ontwerp goedkeuren.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak, waarin je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek beschrijft. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.
Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Realiseer de applicatie volgens opdracht, op basis van het technisch ontwerp. Zorg ervoor dat tijdens en na het realisatieproces de documentatie correct en volledig is. Test de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie en voer zo nodig aanpassingen door.

In je testplan geef je aan hoe en door wie je de applicatie laat testen. De test moet zo volledig zijn dat alle mogelijkheden op elke mogelijke wijze worden getest. Het is de bedoeling dat de applicatie door verschillende personen wordt getest.

Het eindrapport realisatie moet de volgende punten bevatten:

 • een werkende webapplicatie
 • documentatie voor onderhoud van de applicatie
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Testen

Wanneer de applicatie klaar is, moet zij worden getest. Dit doe je op basis van het testplan uit de vorige fase.

In het testrapport wordt een opsomming gegeven van alle uitgevoerde testen (als bijlage worden de afzonderlijke testen meegeleverd). Als uit de testen blijkt dat er (op onderdelen) aanpassingen gedaan moeten worden, dan worden deze opgenomen in het wijzigingsvoorstel.

Het testrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een samenvatting van de testresultaten
 • een wijzigingsvoorstel (indien nodig)
 • bijlage met de afzonderlijke testresultaten

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.